Na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s usnesením č. 42/108R/2012 Rady Ústeckého kraje, oznamuje ředitel školy

KANDIDÁTY DO ŠKOLSKÉ RADY

volené pedagogickými pracovníky

Ing. Willy De Bolle
Mgr. Dagmar Hrdinová
Mgr. Darina Kováčová

volené zákonnými zástupci a zletilými žáky

Iveta Ferencová
Monika Froňková
Tomáš Froněk
Pavlína Chroustová
Alena Ježková
Jindra Zalabáková

Termín konání voleb:
středa 20.12. 2017 v době od 08.00 do 16.00 hodin
Místo konání voleb:

budova Gymnázia, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace

Způsob voleb:

Volí se dva zástupci zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků, dva zástupci pedagogických pracovníků. Volba má dvě kola, pro každou skupinu zvlášť..

Volba se koná tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva. Volič hlasuje osobně. Oprávněný volič volí vybrané kandidáty způsobem zakroužkování pořadového čísla kandidáta na volebním lístku. Platný hlas je takový, který počtem zakroužkovaných kandidátů na volebním lístku odpovídá nejvýše 1/3 z celkového počtu členů školské rady

Volební kampaň:

Kandidáti jsou oprávněni organizovat na své náklady volební kampaň na podporu své kandidatury. Volební kampaň musí odpovídat zásadě rovnosti kandidátů a musí probíhat čestně a poctivě.

V Kadani 1. 12. 2017

Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D.
ředitel Gymnázia Kadaň