Na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s usnesením č. 42/108R/2012 Rady Ústeckého kraje, vyhlašuje ředitel školy

VOLBY  DO  ŠKOLSKÉ  RADY

Termín konání voleb:

5. 2. 2018 v době od 07.30 do 17.00 hodin

Místo konání voleb:

budova Gymnázia, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace

Způsob voleb:

Volí se dva zástupci zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků. Volba má dvě kola.

Volba se koná tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva. Volič hlasuje osobně. Oprávněný volič volí vybrané kandidáty způsobem zakroužkování pořadového čísla kandidáta na volebním lístku. Platný hlas je takový, který počtem zakroužkovaných kandidátů na volebním lístku odpovídá nejvýše 1/3 z celkového počtu členů školské rady.

Kandidátky:

Přihlásit do kandidátky se mohou zájemci o práci ve školské radě na formuláři, který je dostupný v kanceláři školy nebo ke stažení na stránkách školy. Formuláře podepsané kandidátem v tištěné podobě přijímá ředitel školy od 8:00 do 12:00. V případě jeho nepřítomnosti je možné je předat zástupkyni ředitele školy.

od 3. 1. 2018 do 17. 1. 2018 (12.00 hodin).

Při organizaci voleb bude dodržena ochrana osobních údajů.

Volební kampaň:

Kandidáti jsou oprávněni organizovat na své náklady volební kampaň na podporu své kandidatury. Volební kampaň musí odpovídat zásadě rovnosti kandidátů a musí probíhat čestně a poctivě.

V Kadani 2. 1. 2018

Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D.

ředitel Gymnázia Kadaň

Formulář – kandidatura