Na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s usnesením č. 42/108R/2012 Rady Ústeckého kraje, jmenuje ředitel školy

KANDIDÁTY DO ŠKOLSKÉ RADY

volené zákonnými zástupci a zletilými žáky

Ivetu Ferencovou

Moniku Froňkovou

Tomáš Oršulák/ ředitel školy