VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO OBORY 79-41-K/41, 79-41-K/81

Vážení žáci a rodiče,

na základě přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 oboru 79-41-K/41 a 79-41-K/81 vyhlašuji výsledky přijímacího řízení. Zároveň Vám bude zasláno rozhodnutí o přijetí/nepřijetí poštou.

Všem přijatým uchazečům blahopřejeme a těšíme se na setkání s Vámi v novém školním roce 2018/2019. Srdečně jste i s rodiči zváni na setkání žáků, studentů, rodičů a přátel školy, které se bude konat poslední týden v červnu na našem Gymnáziu. O podrobnostech setkání budete informováni dopisem.

Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D. / ředitel

PŘIJATÍ ŽÁCI DO 1. ROČNÍKU

(Výsledky jsou zobrazeny v anonymizované podobě podle evidenčního čísla na pozvánce, v případě nejasností nám prosím zavolejte na níže uvedeném kontaktu)

79-41-K/41

DATUM NAROZENÍ BODY
3.2.2003 64
26.8.2003 35

79-41-K/81

DATUM NAROZENÍ BODY
17.6.2007 51
17.7.2006 58
28.7.2007 93
23.12.2006 63
2.1.2006 73
24.4.2006 83
18.5.2005 85

(Výsledky jsou zobrazeny v anonymizované podobě podle data narození, v případě nejasností nám prosím zavolejte na níže uvedeném kontaktu)

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 6) a 7) školského zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů:

6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Dne 9. 5. 2018 byl zveřejněn seznam přijatých uchazečů pro školní rok 2018/2019. Pro žáky, kteří jsou na tomto seznamu uvedeni jako přijatí, je tento doklad zároveň rozhodnutím o přijetí. Přesto Vám bude zaslán dopis s rozhodnutím o přijetí.

V případě nepřijetí můžete podat odvolání vůči rozhodnutí. V případě nejasností nás prosím kontaktujte na tel: 00420 728 921 524 / 777 881 975 nebo na emailu: reditel@gymnazium-kadan.cz

Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D.

ředitel