Gymnázium Kadaň » ČTYŘLETÉ STUDIUM

ČTYŘLETÉ STUDIUM

Škola se dlouhodobě snaží přiblížit se představě moderní školy odpovídající potřebám a změnám společnosti 21. století, ale zároveň rozvíjí vědomostní, dovednostní i osobnostní předpoklady a individuální potřeby každého studenta školy. Na školu již po řadu let přicházejí velice kvalitní žáci jak do primy, tak do 1. ročníku. Práce s takovými žáky je pak pro školu a její učitele výzvou a příležitostí o:

  • propojení výchovné a vzdělávací složky,
  • nalezení rovnováhy mezi rozvojem dovednostmi a nárůstem vědomostí,
  • ovlivňování osobnostního vývoje žáků s důrazem na dobré vztahy a motivaci k pozitivnímu přístupu při řešení problémů.

Hlavní důvody studia u nás jsou:

  • nabídku komplexního akademického vzdělání s vysokou mírou volitelných/specializačních předmětů
  • kvalitní příprava na další studium v ČR i zahraničí
  • zařazení studentů se specifickými potřebami
  • vysoká míra volitelnosti a zodpovědnosti za výběr předmětů
  • korektní a vstřícné vztahy mezi učiteli, studenty a jejich rodiči
  • kvalitní učitelé
  • moderní a příjemné prostředí s kvalitním vybavením.

Během studia dáváme důraz na volitelnost předmětů a možnost profilace každého žáka po druhém ročníku. Zároveň tuto profilaci pomáhám rozvíjet soutěžemi, olympiádami a podporujeme zodpovědný přístup ke studiu.

Z cizích jazyků studují všichni studenti povinně angličtinu, druhý jazyk si volí. Pro výuku cizích jazyků jsou studenti od prvního ročníku rozděleni do skupin. Součástí výuky anglického jazyka je příprava na mezinárodní jazykové zkoušky, spolupráce a účast na mezinárodních akcích, mezinárodní projekty a pro výborné studenty i možnost studia na zahraničních školách.

Studenti si po druhém ročníku volí první volitelné předměty a ve třetím ročníku projdou komplexním psychologickým testováním, které jim pomůže vybrat si své zaměření a poskytne jim i informaci o jejich nadáních a předpokladech.

Poslední ročník studia je chápán jako příprava na maturitu a další studium, takže studenti navštěvují povinně pouze minimum předmětů. Základem výuky jsou volitelné a maturitní předměty.

Škola připravuje studenty ve čtyřletém i osmiletém programu především k dalšímu studiu na vysoké škole, výjimečně k dalšímu pomaturitnímu studiu.

Úspěšnost při přijímacím řízení na vysoké školy tradičně dosahuje více než 95 % přijatých absolventů na fakulty různého zaměření v ČR i zahraničí.

GK_LETAK_2017