Gymnázium Kadaň » KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Gymnázium Kadaň, příspěvková organizace, 5. května 620, 432 01 Kadaň

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

V Kadani dne 29. 1. 2018

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 671/2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, vyhlašuje ředitel Gymnázia, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace, 1. kolo přijímacího řízení do čtyřletého a osmiletého oboru studia (79-41-K/41 Gymnázium a 79- K-41/81 Gymnázium).

Otevírané obory a počet přijímaných žáků:

 • přijímací řízení do 1. ročníku:
  • 79-41-K/41: čtyřleté studium 62 žáků + 2 místa na odvolání
  • 79-41-K/81: osmileté studium (prima) 31 žáků + 1 místo na odvolání
 • přijímací řízení do vyššího než prvního ročníku
  • 79-41-K/81: osmileté studium (tercie) 3 žáci + 1 místo na odvolání
  • 79-41-K/81: osmileté studium (kvarta) 5 žáků + 1 místo na odvolání
  • 79-41-K/81: osmileté studium (kvinta) 8 žáků + 1 místo na odvolání

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————

OSMILETÉ STUDIUM (PRIMA – KVINTA)

Uchazeči budou konat přijímací řízení spočívající v bodovém vyhodnocení těchto kritérií:

1. kritérium: průměrný prospěch (maximální počet 50 bodů)

 • pro primu: vysvědčení ve 4. třídě a v 1. pololetí 5. třídy ZŠ
 • pro sekundu: vysvědčení v 5. třídě a v 1. pololetí 6. třídy
 • pro tercii: vysvědčení v 6. třídě a v 1. pololetí 7. třídy
 • pro kvartu: vysvědčení v 7. třídě a v 1. pololetí 8. třídy
 • pro kvintu (ekvivalent 1. ročníku): vysvědčení v 8. třídě a v 1. pololetí 9. třídy
 • Výsledky v posledním a předposledním ročníku školní docházky (maximální počet bodů 60 = 15 +20 +15; výpočet bude proveden následujícím způsobem: 100 – 85 * průměr průměru známek v 1. pololetí předposledního a posledního ročníku a 100 – 80 * průměr průměru známek v 2. pololetí předposledního ročníku).

2. kritérium: účast a úspěchy v soutěžích (maximální počet 10 bodů)

3. kritérium: osobní pohovor (termín a čas bud uveden na pozvánce, kterou obdržíte v průběhu března): obsahem pohovoru bude motivační rozhovor ohledně rozhodnutí nástupu na gymnázium

4. kritérium:

 • prima: test z matematiky a českého jazyka tvořící jednotnou přijímací zkoušku (maximální počet 100 bodů);
 • sekunda – kvinta: školní test z matematiky a českého jazyka (maximální počet 100 bodů);

Celkový počet bodů je tedy součtem bodů – maximum je 160 bodů. Na základě tohoto celkového součtu se vytvoří pořadí uchazečů.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ČTYŘLETÉ STUDIUM

Uchazeči budou konat přijímací řízení spočívající ve vyhodnocení těchto kritérií:

1. kritérium:

 • výsledky v posledním a předposledním ročníku školní docházky (maximální počet bodů 50; výpočet bude proveden následujícím způsobem: 120 – 70 * průměr průměru známek v 8. třídě a v 1. pololetí 9. třídy);

2. kritérium:

 • test z matematiky a českého jazyka tvořící jednotnou přijímací zkoušku (maximální počet bodů 100);

3. kritérium:

 • úspěchy v talentových, uměleckých a sportovních soutěžích (maximální počet bodů 10).

Celkový počet bodů je tedy součtem bodů – maximum je 160 bodů. Na základě tohoto celkového součtu se vytvoří pořadí uchazečů.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ostatní ustanovení

 • Pozvánku k přijímacím zkouškám obdržíte písemně na základě podané přihlášky 14 dnů před konáním zkoušek.
 • Škola nevyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.
 • Uchazeč musí získat v přijímacím řízení dostatečný počet bodů. To je takový počet, který zařadí uchazeče na místo stanovené pro přijetí.
 • Uchazeči s jiným mateřským jazykem, než je čeština, mohou při zkoušce používat slovník, případně mohou být (pokud o to požádají) zproštěni povinnosti skládat test z českého jazyka.
 • Uchazeči, kteří předem prokážou (dokladem pedagogicko-psychologické poradny) nějakou dysfunkci hodnou zřetele, budou mít vytvořeny podmínky dle doporučení psychologa či speciálního pedagoga.
 • Ředitel při rozhodování o přijetí přihlíží i k dalším skutečnostem, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Termíny přijímacích zkoušek

 • čtyřleté studium (po 9. třídě):
  • 1. termín: 12. 4. 2018
  • 2. termín: 16. 4. 2018
  • 1. náhradní termín: 10. 5. 2018
  • 2. náhradní termín: 11. 5. 2018
 • osmileté studium (po 5. třídě nebo po třídě při přijímání do vyššího než prvního ročníku):
  • 1. termín: 13. 4. 2018
  • 2. termín: 17. 4. 2018
  • 1. náhradní termín: 10. 5. 2018
  • 2. náhradní termín: 11. 5. 2018

Termín odevzdání přihlášky ke studiu

 • Přihlášky se podávají poštou či osobně (podepsané oběma zákonnými zástupci uchazeče) v kanceláři školy do 1.3.2018.

Veškeré informace o studiu naleznete na stránkách Gymnázia Kadaň, popř. dotazem na e-mail reditel@gymnazium-kadan.cz, telefonicky 411 410 110 nebo po dohodě osobně u ředitele školy.

Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D.

PZ