Gymnázium Kadaň » KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

GK_LETAK_GYMKA_2016

Gymnázium Kadaň, příspěvková organizace, 5. května 620, 432 01 Kadaň

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

V Kadani dne 22. 1 2017

Vyhlašuji 1. kolo přijímacího řízení do níže uvedených oborů s datem doručení přihlášek ke studiu nejdéle do 15. března 2016 v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 671/2004 Sb. v platném znění. Další kola přijímacího řízení v souladu s §59 – §64 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, budou zveřejněna na webových stránkách www.gymnazium-kadan.cz a v budově školy (po skončení 1. kola).

Otevírané obory a počet přijímaných žáků:

 • 79-41-K/41: čtyřleté studium 62 žáků + 2 místa na odvolání
 • 79-41-K/81: osmileté studium (prima) 31 žáků + 1 místo na odvolání
 • 79-41-K/81: osmileté studium (kvarta) 2 žáci + 1 místo na odvolání
 • 79-41-K/81: osmileté studium (kvinta) 8 žáků + 1 místo na odvolání

OSMILETÉ STUDIUM (PRIMA – KVINTA)

Uchazeči budou konat přijímací řízení spočívající v bodovém vyhodnocení těchto kritérií:

1. kritérium: průměrný prospěch (maximální počet 50 bodů)

 • pro primu: vysvědčení ve 4. třídě a v 1. pololetí 5. třídy ZŠ
 • pro sekundu: vysvědčení v 5. třídě a v 1. pololetí 6. třídy
 • pro tercii: vysvědčení v 6. třídě a v 1. pololetí 7. třídy
 • pro kvartu: vysvědčení v 7. třídě a v 1. pololetí 8. třídy
 • pro kvintu (ekvivalent 1. ročníku): vysvědčení v 8. třídě a v 1. pololetí 9. třídy
 • Výsledky v posledním a předposledním ročníku školní docházky (maximální počet bodů 60 = 15 +30 +15; výpočet bude proveden následujícím způsobem: 15 bodů za průměr průměru známek v 1. pololetí předposledního a posledního ročníku a 20 bodů za průměr průměru známek v 2. pololetí předposledního ročníku).

2. kritérium: účast a úspěchy v soutěžích (maximální počet 10 bodů)

3. kritérium: osobní pohovor (termín a čas bud uveden na pozvánce, kterou obdržíte v průběhu března): obsahem pohovoru bude motivační rozhovor ohledně rozhodnutí nástupu na gymnázium

4. kritérium: test z matematiky a českého jazyka tvořící jednotnou přijímací zkoušku (maximální počet 100 bodů); 18. 4. 2017 proběhne testování (platí pouze pro primu, přijímání do vyššího ročníku je bez 4. kritéria)

Celkový počet bodů je tedy součtem bodů – maximum je 160 bodů. Na základě tohoto celkového součtu se vytvoří pořadí uchazečů.

ČTYŘLETÉ STUDIUM

Uchazeči budou konat přijímací řízení spočívající ve vyhodnocení těchto kritérií:

 1. výsledky v posledním a předposledním ročníku školní docházky (maximální počet bodů 50; výpočet bude proveden následujícím způsobem: 120 – 70 * průměr průměru známek v 8. třídě a v 1. pololetí 9. třídy);
 2. test z matematiky a českého jazyka tvořící jednotnou přijímací zkoušku (maximální počet bodů 100);
 3. úspěchy v talentových, uměleckých a sportovních soutěžích (maximální počet bodů 10).

Uchazeč musí získat v přijímacím řízení dostatečný počet bodů. To je takový počet, který zařadí uchazeče na místo stanovené pro přijetí.
Uchazeči s jiným mateřským jazykem, než je čeština, mohou při zkoušce používat slovník, případně mohou být (pokud o to požádají) zproštěni povinnosti skládat test z českého jazyka.
Uchazeči, kteří předem prokážou (dokladem pedagogicko-psychologické poradny) nějakou dysfunkci hodnou zřetele, budou mít vytvořeny podmínky dle doporučení psychologa či speciálního pedagoga.
Ředitel při rozhodování o přijetí přihlíží i k dalším skutečnostem, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Testování se bude konat dne 12. 4. 2017 nebo v druhém termínu 19. 4. a výsledky budou hodnoceny podle metodiky zpracovatele testů (CZVV).

Celkový počet bodů je tedy součtem bodů – maximum je 160 bodů. Na základě tohoto celkového součtu se vytvoří pořadí uchazečů.

Veškeré informace o studiu naleznete na stránkách Gymnázia Kadaň, popř. dotazem na e-mail reditel@gymnazium-kadan.cz, telefonicky 411 410 110 nebo po dohodě osobně u ředitele školy.

Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D.