Gymnázium Kadaň » KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Gymnázium Kadaň, příspěvková organizace, 5. května 620, 432 01 Kadaň

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

V Kadani dne 31. 1. 2019

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 671/2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, vyhlašuje ředitel Gymnázia, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace, 1. kolo přijímacího řízení do čtyřletého a osmiletého oboru studia (79-41-K/41 Gymnázium a 79- K-41/81 Gymnázium).

Otevírané obory a počet přijímaných žáků:

 • přijímací řízení do 1. ročníku:
  • 79-41-K/41: čtyřleté studium 62 žáků + 2 místa na odvolání
  • 79-41-K/81: osmileté studium (prima) 31 žáků + 1 místo na odvolání
 • přijímací řízení do vyššího než prvního ročníku
  • 79-41-K/81: osmileté studium (sekunda) 5 žáků + 1 místo na odvolání
  • 79-41-K/81: osmileté studium (tercie) 2 žáci + 1 místo na odvolání
  • 79-41-K/81: osmileté studium (kvarta) 2 žáci + 1 místo na odvolání
  • 79-41-K/81: osmileté studium (kvinta) 8 žáků + 1 místo na odvolání

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————

OSMILETÉ STUDIUM (PRIMA – KVINTA)

Uchazeči budou konat přijímací řízení spočívající v bodovém vyhodnocení těchto kritérií:

1. kritérium: průměrný prospěch (maximální počet 50 bodů)

 • pro primu-kvintu: vysvědčení z posledních dvou ročníků základní školy
 • Výsledky v posledním a předposledním ročníku školní docházky (výpočet bude proveden dle vzorce: 100 – 50 * průměr průměru známek z vysvědčení . Žák, který má samé jedničky, tak dosáhne 50 bodů. Vyjde-li ve výše uvedeném vzorci záporná hodnota, počítá se nula).

2. kritérium: účast a úspěchy v soutěžích (maximální počet 10 bodů)

3. kritérium: osobní pohovor (termín a čas bud uveden na pozvánce, kterou obdržíte v průběhu března): obsahem pohovoru bude motivační rozhovor ohledně rozhodnutí nástupu na gymnázium. Kritérium není bodováno a výsledek pohovoru nemá vliv na rozhodnutí o přijetí.

4. kritérium:

 • prima: test z matematiky a českého jazyka tvořící jednotnou přijímací zkoušku (maximální počet 100 bodů);
 • sekunda – kvinta: školní test z matematiky a českého jazyka (maximální počet 100 bodů);

Celkový počet bodů je tedy součtem bodů – maximum je 160 bodů. Na základě tohoto celkového součtu se vytvoří pořadí uchazečů.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ČTYŘLETÉ STUDIUM

Uchazeči budou konat přijímací řízení spočívající ve vyhodnocení těchto kritérií:

1. kritérium:

 • výsledky v posledním a předposledním ročníku školní docházky (maximální počet bodů 50; výpočet bude proveden následujícím způsobem: 100 – 50 * průměr průměru známek v 8. třídě a v 1. pololetí 9. třídy. Žák, který má samé jedničky, tak dosáhne 50 bodů. Vyjde-li ve výše uvedeném vzorci záporná hodnota, počítá se nula);

2. kritérium:

 • test z matematiky a českého jazyka tvořící jednotnou přijímací zkoušku (maximální počet bodů 100);

3. kritérium:

 • úspěchy v talentových, uměleckých a sportovních soutěžích (maximální počet bodů 10).

Celkový počet bodů je tedy součtem bodů – maximum je 160 bodů. Na základě tohoto celkového součtu se vytvoří pořadí uchazečů.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ostatní ustanovení

 • Pozvánku k přijímacím zkouškám obdržíte písemně na základě podané přihlášky 14 dnů před konáním zkoušek.
 • Škola nevyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.
 • Uchazeč musí získat v přijímacím řízení dostatečný počet bodů. To je takový počet, který zařadí uchazeče na místo stanovené pro přijetí.
 • Uchazeči s jiným mateřským jazykem, než je čeština, mohou při zkoušce používat slovník, případně mohou být (pokud o to požádají) zproštěni povinnosti skládat test z českého jazyka.
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami a žáci mimořádně nadaní mohou před přijímacími zkouškami doložit zprávu školského poradenského zařízení a požádat o její zohlednění v přijímacím řízení. Ředitel rozhodne o způsobu realizace případných podpůrných opatření či přijetí mimořádně nadaného žáka individuálně s ohledem na možnosti školy.
 • Ředitel při rozhodování o přijetí přihlíží i k dalším skutečnostem, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Termíny přijímacích zkoušek

čtyřleté studium (po 9. třídě):

 • 1. termín: 12. 4. 2019
 • 2. termín: 15. 4. 2019
 • 1. náhradní termín: 13. 5. 2019
 • 2. náhradní termín: 14. 5. 2019

osmileté studium (po 5. třídě):

 • 1. termín: 16. 4. 2019
 • 2. termín: 17. 4. 2019
 • 1. náhradní termín: 13. 5. 2019
 • 2. náhradní termín: 14. 5. 2019

Termín odevzdání přihlášky ke studiu do 1. března 2019

Veškeré informace o studiu naleznete na stránkách Gymnázia Kadaň, popř. dotazem na e-mail reditel@gymnazium-kadan.cz, telefonicky 411 410 110 nebo po dohodě osobně u ředitele školy.

Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D.