Gymnázium Kadaň » Maturita

Maturita

Aktuálně MZ 2018

Všechny informace najdou studenti na školním webu, případně na webu www.novamaturita.cz.

Důležité termíny:

 • 12. 11. Centrum zpřístupní přihlašovací aplikaci (projekt MZ2019) v IS CERTIS.
 • 3. 12. Žáci mají poslední možný termín pro podání přihlášky k MZ řediteli školy.
 • 14. 12. Ředitel školy nejpozději ukončí přihlašování v IS CERTIS.
 • 19. 12. Ředitel školy nejpozději předá žákovi výpis z přihlášky k MZ (žáci podpisem stvrdí správnost údajů v něm obsažených).
 • 2. 1. Žáci se mohou začít registrovat na Výsledkový portál žáka.
 • 15. 1. MŠMT zveřejní jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ.
 • 1. 3. Ředitel školy může nejdříve zpřístupnit žákům pozvánku k písemným zkouškám SČ MZ.
 • 10. – 11. 4. Konání písemných prací SČ MZ.
 • 2. – 10. 5. Konání didaktických testů SČ MZ a výběrové zkoušky MA+.

nejpozději 1. prosince 2015: Nejzazší termín pro předání přihlášek žáků řediteli školy (žáci, kteří chtějí využít možnosti přiznaného uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, musí si včas nechat vystavit platný posudek od školského poradenského zařízení a ten odevzdat spolu s přihláškou)
31. 10.Předložení osnovy maturitních prací vedoucímu práce
31. 10.Zveřejnění školních témat pro 3. části pracovních listů ústní zkoušky z cizích jazyků</div>
1. 12. Žák podává přihlášku pro jarní období MZ + odevzdání posudků pedagogicko-psychologických poraden pro potřeby státní maturity</div>

Maturitní zkouška 2019 – profilová (školní) část

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 242/2008 Sb., a vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb. (maturitní vyhláška), 274/2010 Sb., 54/2010 Sb. a 273/2010 Sb.

stanovuji pro obory 79-41-K/81 Gymnázium a 79-41-K/41 následující nabídku zkušebních předmětů pro povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky a stanovuji formu zkoušky:

A. Povinné zkoušky

Žák koná 2 povinné zkoušky ze 2 předmětů z nabídky:

 • Cizí jazyk (anglický, německý, ruský, francouzský, španělský)
 • Matematika
 • Základy společenských věd
 • Biologie
 • Fyzika
 • Chemie
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Umění a kultura
 • Informatika a výpočetní technika

Pokud si žák vybere ve společné části maturitní zkoušky povinnou zkoušku z matematiky (resp. z cizího jazyka), musí v profilové části maturitní zkoušky skládat zkoušku z jiného předmětu resp. z jiného cizího jazyka (volí jeden z předmětů povinné zkoušky).

Forma profilové části maturitní zkoušky

 • forma ústní zkoušky: cizí jazyk, matematika, základy společenských věd, biologie, chemie, fyzika, zeměpis, dějepis, umění a kultura,
 • forma ústní zkoušky a vypracování maturitní práce a její obhajoba (tj. kombinace těchto forem): Informatika a výpočetní technika

B. Nepovinné zkoušky

Žák si může dobrovolně zvolit až dvě nepovinné zkoušky. Vybírá ze stejného seznamu předmětů jako pro povinnou zkoušku (pokud si předmět nezvolil jako povinný) a z předmětů hudební nebo výtvarná výchova (pokud si zvolil Umění a kulturu jako povinný předmět). Jako nepovinný předmět si může žák zvolit nahrazení zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Forma profilové části maturitní zkoušky

 • mimo níže uvedených předmětů je stejná jak u povinných předmětů
 • Hudební výchova/výtvarná výchova: praktická zkouška je realizována formou veřejné hudební produkce/výstavy, přičemž student zajišťuje organizační i obsahovou stránku akce. Zabezpečí vhodný prostor, odpovídající propagaci, účast zástupců hodnotící komise i pedagoga pověřeného zpracováním odborného posudku.
 • Nese přitom odpovědnost za důstojný průběh koncertu/výstavy a usiluje o odpovídající společenskou úroveň akce. K vlastní produkci zodpovědně vybírá (po konzultaci se svým pedagogem) skladby přiměřené vlastním schopnostem ve zvolené/zvolených oblasti/oblastech hudební produkce/výtvarného oboru i významu připravovaného koncertu/výstavy v minimální časovém rozsahu 20 minut pro samostatný koncert a 12 minut pro společný koncert více studentů / v minimálním rozsahu 5-15 prací dle obtížnosti.

C. Další informace

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze dvou povinných zkoušek a maximálně dvou zkoušek nepovinných. Žák si může zvolit z nabídky jen takový předmět, který byl v učebním plánu daného oboru zastoupen minimálně 144 hodinami. Výsledky nepovinných zkoušek jsou uvedeny na maturitním vysvědčení, do celkového hodnocení maturitní zkoušky se však nezapočítávají.

Termín konání profilové části maturitní zkoušky

Profilová část MZ 2017/2018 proběhne v jarním zkušebním období souběžně s ústními zkouškami společné části maturitní zkoušky v období od 16. května 2019 do 10. června 2019 a v podzimním zkušebním období od 11. září 2019 do 20. září 2019. Konkrétní termíny konání těchto zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním.

V Kadani dne 29. 09. 2018

Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D. | ředitel školy

Dokumenty: