Gymnázium Kadaň » OSMILETÉ STUDIUM

OSMILETÉ STUDIUM

Škola se dlouhodobě snaží přiblížit se představě moderní školy odpovídající potřebám a změnám společnosti 21. století, ale zároveň rozvíjí vědomostní, dovednostní i osobnostní předpoklady a individuální potřeby každého studenta školy. Na školu již po řadu let přicházejí velice kvalitní žáci jak do primy, tak do 1. ročníku. Práce s takovými žáky je pak pro školu a její učitele výzvou a příležitostí o:

 • propojení výchovné a vzdělávací složky,
 • nalezení rovnováhy mezi rozvojem dovednostmi a nárůstem vědomostí,
 • ovlivňování osobnostního vývoje žáků s důrazem na dobré vztahy a motivaci k pozitivnímu přístupu při řešení problémů.

Hlavní důvody studia u nás jsou:

 • nabídku komplexního akademického vzdělání s vysokou mírou volitelných/specializačních předmětů
 • kvalitní příprava na další studium v ČR i zahraničí
 • zařazení studentů se specifickými potřebami
 • vysoká míra volitelnosti a zodpovědnosti za výběr předmětů
 • korektní a vstřícné vztahy mezi učiteli, studenty a jejich rodiči
 • kvalitní učitelé
 • moderní a příjemné prostředí s kvalitním vybavením.

Během studia dáváme důraz na volitelnost předmětů a možnost profilace každého žáka. Na nižším gymnáziu (prima-kvarta) je profilace v podobě specializace v ekologii a programování. Zároveň tuto profilaci pomáhám rozvíjet soutěžemi, olympiádami a podporujeme zodpovědný přístup ke studiu.

Z cizích jazyků studují všichni studenti povinně angličtinu, druhý jazyk si volí v tercii (po dvou letech). Tento posun je dlouhodobě vyzkoušený  a umožňuje soustředění nejdříve na anglický jazyk a po jeho zvládnutí si student přibírá další cizí jazyk. Pro výuku cizích jazyků jsou studenti od prvního ročníku rozděleni do skupin. Součástí výuky anglického jazyka je příprava na mezinárodní jazykové zkoušky, spolupráce a účast na mezinárodních akcích, mezinárodní projekty a pro výborné studenty i možnost studia na zahraničních školách.

Studenti si po šestém ročníku volí první volitelné předměty a v sedmém ročníku projdou komplexním psychologickým testováním, které jim pomůže vybrat si své zaměření a poskytne jim i informaci o jejich nadáních a předpokladech.

Poslední ročník studia je chápán jako příprava na maturitu a další studium, takže studenti navštěvují povinně pouze minimum předmětů. Základem výuky jsou volitelné a maturitní předměty.

Škola připravuje studenty ve čtyřletém i osmiletém programu především k dalšímu studiu na vysoké škole, výjimečně k dalšímu pomaturitnímu studiu.

Úspěšnost při přijímacím řízení na vysoké školy tradičně dosahuje více než 95 % přijatých absolventů na fakulty různého zaměření v ČR i zahraničí.

Proč jít na gymnázium již po 5. třídě? Nejvíce preferované důvody jsou tyto:

 1. studenti se dostanou do kolektivu nadprůměrně nadaných, kteří vytvářejí prostředí pro individuální rozvoj;
 2. studenti nemají problém v 9. ročníku, přechod mezi nižším a vyšším gymnáziem je neznatelný;
 3. studenti získávají plnohodnotné jazykové dovednosti již od primy a v druhém jazyce od tercie;
 4. studenti studují na prestižní střední škole – jedné z nejlepších v regionu a v České republice.

Absolvent :

 • umí se samostatně vzdělávat a chápe společenský a osobní význam svého dalšího vzdělávání;
 • získané vědomosti a dovednosti dokáže vzájemně využít a propojit;
 • dokáže se stanovit životní cíle na základě analýzy svých vlastních možností a schopností;
 • dokáže se vyjadřovat výstižně, souvisle, kultivovaně v nejrůznějších praktických životních situacích;
 • umí používat moderní informační technologie;
 • je schopen pracovat samostatně i v kolektivu, vhodnou formou prezentovat výsledky své práce;
 • umí být tolerantní k názoru druhých, k jiným lidem a kulturám;
 • podílí se na ochraně životního prostředí i kulturních a společenských hodnot;
 • zodpovědně se chová při akcích školy;
 • přiměřeně svému věku projevuje cílevědomost, odpovědnost za výsledky své práce, schopnost objektivního sebehodnocení a je hrdý na příslušnost ke své škole.

Výsledky maturitních zkoušek

Srovnávat výsledky maturitních zkoušek lze objektivně pouze u společné části maturitní zkoušky, protože dvě ze tří částí vyhodnocuje stát bez vlivu školy. Všichni studenti maturují z českého jazyka a literatury a většina z anglického jazyka. Proto jsou níže uvedeny výsledky pouze z těchto dvou předmětů. Vyhodnocení proběhlo v období 2013-2017 (jsou dostupné výsledky).

Český jazyk

Celkový výsledek v roce 2016/2017 ukazuje dlouhodobě se zlepšující trend výsledků u zkoušky. Výsledky zkoušek hodnocených mimo školu jsou výrazně lepší než u ústní zkoušky.

MZ_AJ_2017_21

Anglický jazyk

Celkový výsledek v roce 2016/2017 8 letém oboru nás řadí do první čtvrtiny gymnázií v České republice (72. místo), výsledek ve 4 letém odpovídá průměru gymnázií. Výsledek odpovídá průměrné úspěšnosti studentů v daném předmětu. Vývoj výsledků v rámci gymnázia ukazuj zlepšující se trend o cca 10 % každý rok mezi roky 2013-2017.

MZ_AJ_2017_3

MZ_AJ_2017_2