Gymnázium Kadaň » OSMILETÉ STUDIUM

OSMILETÉ STUDIUM

Proč jít na gymnázium již po 5. třídě? Nejvíce preferované důvody jsou tyto:

 1. studenti se dostanou do kolektivu nadprůměrně nadaných, kteří vytvářejí prostředí pro individuální rozvoj;
 2. studenti nemají problém v 9. ročníku, přechod mezi nižším a vyšším gymnáziem je neznatelný;
 3. studenti získávají plnohodnotné jazykové dovednosti již od primy a v druhém jazyce od tercie;
 4. studenti studují na prestižní střední škole – jedné z nejlepších v regionu a v České republice.

Naše gymnázium nabízí žákům dobrou úroveň akademického vzdělání, rozvíjí jejich nadání, vědomosti a dovednosti tak, aby si do dalšího života odnesli dobrý všeobecný přehled o poznatcích ze základních oborů lidského vědění a mohli tak navázat na další studium.
Absolvent :

 • umí se samostatně vzdělávat a chápe společenský a osobní význam svého dalšího vzdělávání;
 • získané vědomosti a dovednosti dokáže vzájemně využít a propojit;
 • dokáže se stanovit životní cíle na základě analýzy svých vlastních možností a schopností;
 • dokáže se vyjadřovat výstižně, souvisle, kultivovaně v nejrůznějších praktických životních situacích;
 • umí používat moderní informační technologie;
 • je schopen pracovat samostatně i v kolektivu, vhodnou formou prezentovat výsledky své práce;
 • umí být tolerantní k názoru druhých, k jiným lidem a kulturám;
 • podílí se na ochraně životního prostředí i kulturních a společenských hodnot;
 • zodpovědně se chová při akcích školy;
 • přiměřeně svému věku projevuje cílevědomost, odpovědnost za výsledky své práce, schopnost objektivního sebehodnocení a je hrdý na příslušnost ke své škole.