Gymnázium Kadaň » Projekty

Projekty

Komplexní rekonstrukce suterénu

logo-uk

 • projekt realizuje Ústecký kraj
 • rozpočet: 4 234 111,19 Kč

Projekt realizuje komplexní opravu havarijního stavu suterénu (šaten, tělocvičny, sociálního zázemí zaměstnanců a kabinetu TV).

Létáme stále výš

 • OP VVV, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007877
 • rozpočet: 853 842 Kč

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků

 • OP VVV CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000210
 • rozpočet projektu: 67.434.632,04 Kč (škola je pouze partnerem a cílem vybraných výstupů projektu)
 • www: http://inkluze.ujep.cz/cz/

logo_inkluze Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz-451x100

V rámci projektu se bude zvyšovat otevřenost škol v oblasti inkluze. Budou využity standardizované nástroje pro evaluaci škol. Projekt bude zlepšovat vzdělávací praxi formou zvyšování kompetencí škol a školských institucí v oblasti inkluzivního vzdělávání v rámci akce KLIMA. Projekt bude realizovat metodickou podporu ped. pracovníků při práci s heterogenní skupinou a navyšování odborných kapacit pro práci s žáky s potřebou podpůrných opatření a s marginalizovanými skupinami, jako jsou Romové.

Multifunkční výukové centrum

 • ROP SZ CZ.1.09/1.3.00/78.01254 a Ústecký kraj (projekt úspěšně ukončen)
 • rozpočet: 14 278 883 Kč
Cílem klíčové aktivity je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností učitelů v oblasti anglického/německého/francouzského jazyka na základních a středních školách formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended learning) na základě posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech – mluvení – čtení – psaní.
K tomu přispívá tato aktivita využitím kombinovaného výukového systému (blended learningu), který umožňuje individualizované vzdělávání osoby – učitele –  zohledňující jeho aktuální úroveň jazykových znalostí a dovedností, individuální potřeby a možnosti rozvoje.

logo_severozapad

Hlavním cílem projektu bylo významným způsobem podpořit zkvalitnění vzdělávání a modernizaci prostředí pro žáky a pedagogické pracovníky prostřednictvím rozvoje kvalitní infrastruktury. Tento typ investice představuje nezbytný předpoklad pro nutný nárůst v nabídce kvalitně připravených lidských zdrojů pro výzkum a vývoj a navazující inovace. Dále je nutnou podmínkou pro pružnou a efektivní reakci na potřeby širšího regionu na straně jedné a na druhé straně zároveň rozvíjela specifické kompetence, které jsou ve vzdělávacím systému gymnázia v Kadani unikátní a odrážejí aktivity dotčených oborů chemie, fyziky, biologie a ICT.

Inovacemi k úspěchu

 • OP VK CZ, 1.1 – 2015 (projekt úspěšně ukončen)
 • rozpočet: 344 968 Kč
Cílem klíčové aktivity je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností učitelů v oblasti anglického/německého/francouzského jazyka na základních a středních školách formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended learning) na základě posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech – mluvení – čtení – psaní.
K tomu přispívá tato aktivita využitím kombinovaného výukového systému (blended learningu), který umožňuje individualizované vzdělávání osoby – učitele –  zohledňující jeho aktuální úroveň jazykových znalostí a dovedností, individuální potřeby a možnosti rozvoje.

Cílem projektu je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností učitelů a jejich žáků v oblasti anglického/německého/francouzského jazyka na základních a středních školách formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended learning) na základě posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech – mluvení – čtení – psaní.

Brána jazyků otevřená – jazyky ke kompetencím

 • OP VK CZ, 1.1 – 2015 (projekt úspěšně ukončen)
 • rozpočet: 558 145 Kč

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy  a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. Konkrétně bude zakoupeno necelých 500 knih do čtenářských dílen od významných českých a světových autorů. Dalším cílem je zvýšení jazykových dovedností v anglickém jazyce pedagogů našeho Gymnázia. Čtvrtina pedagogů se zúčastní jazykového kurzu v délce 40 hodin v anglicky mluvící zemi v Evropě.

Modernizace BioChem Lab

logo_mesto_cez
 • město Kadaň, ČEZ a.s. a Gymnázium, Kadaň
 • rozpočet: 812 tis. Kč.

V rámci projektu “BioChem Lab” došlo k inovaci vybavení laboratoří chemie a biologie umožňující moderní, bezpečnou a atraktivní výuku v předmětech chemie a biologie.

Partnerstvím ke zkvalitnění přípravy lidských zdrojů pro přírodovědné a technické vzdělávání

 • OP VK CZ, 2.3, 2014-2015 (projekt úspěšně ukončen)
 • rozpočet: 22 196 832 Kč (škola byla příjemcem pouze části rozpočtu)

logo_mc_ujepGymnázium, Kadaň bude zapojena do realizace KA4 “Didaktické fórum při UJEP”. Toto zapojení partnera souvisí s ambicí a synergickými vazbami projektu EduPartner propojit jeho výstupy s výstupy projektu z výzvy č. 34, do jehož řešení je Gymnázium, Kadaň zapojeno a spolu s dalším partnerem obsáhnout odborné i všeobecné vzdělávání zájemců o VaV na středních školách v regionu. Významné je také dosažení synergie aktivit směřujících k podpoře přírodovědného a technického vzdělávání na UJEP a nižších stupních škol. Dalším podstatným přínosem je, že Gymnázium, Kadaň je osmileté gymnázium, které obsáhne svým zaměřením žáky od 6. třídy základní školy. Konkrétní možnosti propojení projektových výstupů budou analyzovány Didaktickým fórem a budou pilotně ověřeny.

Pro naplnění tohoto záměru poskytne Gymnázium, Kadaň univerzitě součinnost v těchto směrech:

 • deleguje kontaktní osobu (externího spolupracovníka Didaktického fóra)
 • předá informace o KA a výstupech synergického projektu,
 • poskytne konzultace k výběru preferované vědní oblasti,
 • umožní účast na oborově relevantních akcích synergického projektu,
 • poskytne přístup k výstupům synergického projektu, tj. podle povahy projektu umožní přístup k inovovaným studijním materiálům, učebním pomůckám, e-learningovým kurzům apod.,
 • umožní pilotní ověření návrhů na propojení projektových výstupů,
 • provede oponenturu prefinální verze metodiky.

V závěru projektu vytvoří Gymnázium, Kadaň podmínky pro zajištění udržitelnosti výstupů z partnerství. I když není ve výzvě č. 45 oblasti podpory 2.3 požadována udržitelnost, KA4 je realizována s cílem navázání dlouhodobé spolupráce v této oblasti mezi oběma institucemi.

Dotyková zařízení ve výuce

 • OPVK, 1.3, 2014-2015 (projekt úspěšně ukončen)
 • rozpočet: 43 376 573 Kč (škola byla příjemcem pouze části rozpočtu)

dotyk_nahled2Cílem projektu je další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti moderních dotykových technologií a jejich využití při výuce na 44 ZŠ a SŠ v Ústeckém a Libereckém kraji. Projekt bude rozvržen do 4 klíčových aktivit: první aktivita bude zaměřena na podporu pedagogů formou asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce (součástí bude vzdělávání ředitelů ve využívání dig. technologií pro integraci ICT do života školy a zřízení pozice Metodika ICT na škole). Druhá aktivita bude zaměřena na volitelné vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky se zaměřením na technologie, které školy již mají, které si v rámci projektu pořídí (např. tablety) a využití ICT v oborových didaktikách. Třetí aktivita bude zaměřena vytvoření softwarové platformy pro didaktické účely. Čtvrtá aktivita bude věnována evaluaci dopadu projektu. Do projektu je zapojeno celkem 14 ZŠ do 200 žáků, tvoří 35,89 % z počtu ZŠ. Projekt je realizován v rámci PřF a PF UJEP.

Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji

 • OPVK, 1.1, 2014-2015 / CZ.1.07/1.1.00/54.0049 (projekt úspěšně ukončen)
 • rozpočet: 6 486 058 Kč (škola byla příjemcem pouze části rozpočtu)

logoProjekt reaguje na zvyšující se požadavky na uplatnitelnost absolventů středních škol v zaměstnání. Střední školy volají po praktickém vyučování, setkávání studentů s reálnými požadavky zaměstnavatelů, řešení úkolů z praxe, které umožní studentům snadnější přechod do pracovního včetně podnikatelského života, což je cílem projektu.
Projekt je určen studentům středních škol – především Obchodním akademiím a gymnáziím a středním odborným školám. Pro obě skupiny škol budou připraveny kurzy praktického ekonomického vyučování dle jejich zaměření a priorit. Sekundární cílovou skupinou jsou pedagogové zmíněných škol, kteří vítají přípravu praktických úkolů a větší množství výukových materiálů, pomocí kterých budou moci procvičovat teorii, kterou vykládají v rámci své výuky. Důležitá je pro ně i výměna zkušeností mezi pedagogy a setkávání se zástupci firem, se kterými mohou plánovat praxe či stáže pro své studenty. Vybudování centra praktického ekonomického vyučování pod vedením expertů Fakulty sociálně ekonomické UJEP povede k výše uvedeným cílům.
Navazujícími cíli projektu jsou zajištění lepší uplatnitelnosti absolventů SŠ na trhu práce, rozvoj znalostí a dovedností vč. soft skills vedoucích k vlastní podnikatelské iniciativě (např. založení živnosti), a z pohledu žadatele rovněž zvýšení kompetencí, které budou mít vliv na větší úspěšnost přijetí na vysokou školu.

Další informace na http://cev.fse.ujep.cz/

Be SUstainable to SUstain the WORLD

COMENIUS Multilateral school partnerships, 2013 -2015 (projekt úspěšně ukončen)

Projekt bude mít především přínos v rámci zvyšování kompetencí v cizím jazyce a k prohlubování znalostí o problematice udržitelného rozvoje v oblasti energetiky, povede žáky k samostatné práce a multikulturalitě. Žáci budou mít možnost spolupracovat a vytvářet jednotlivé projekty spolu s řadou zajímavých partnerských škol. Nezanedbatelným přínosem je rozvoj jazykových dovedností pedagogických pracovníků a zvyšování prestiže školy.

Žáci budou 2 roky zpracovávat a prezentovat tematické úkoly v oborech zaměřených na udržitelný rozvoj (klima, vodní zdroje, krajina apod.). Následně se vytvoří publikace s příklady dobré praxe z jednotlivých zemí (ČR, Švédsko, Polsko, Turecko a Itálie). Studenti si zlepší jazykové kompetence a zároveň poznání v oblasti národních specifik jim umožní odstranění bariér mezi národnostmi.

Další informace na Be SUstainable to SUstain the WORLD

Student Climate Research Campaign: A EUROPEAN APPROACH TO EARTH OBSERVATIONS AND PHENOLOGY IN THE GLOBE PROGRAM

COMENIUS Multilateral school partnerships, 2011 -2013 (projekt úspěšně ukončen)

Do projektu byly zapojeny školy, které dlouhodobě pracují v celosvětovém ekologickém projektu GLOBE pod záštitou NASA (Gymnázium Kadaň 14. rok). Celkem 14 partnerských škol se rozdělilo podle zájmu a dosavadních aktivit na 2 skupiny. Skupina Earth Observation se zaměřila na vztahy mezi žákovskými naměřenými daty a satelitními údaji. Skupina Phenology se zabývala vztahem mezi změnami počasí, klimatu a přírody. Žáci a učitelé pokračovaly v měření vlastností životního prostředí v okolí školy (každodenní meteorologická měření, hydrologická měření 1x týdně, fenologická měření). Naměřené údaje i údaje z předchozích 15 let z různých evropských škol byly vyhodnoceny, vytvořeny prezentace a studijní materiály pro ostatní partnery a GLOBE program. V průběhu projektu se 3x v rámci každé skupiny sešli zástupci žáků a učitelů na společném setkání v jedné z partnerských zemí, kde si navzájem představili dosavadní výsledky (prezentace, diskuse, výukové materiály). V září 2012 proběhl společný summit v Holandsku a v květnu 2013 závěrečná společná schůzka v Litvě. Vše směřovalo k vyhodnocování změn klimatu na základě pozorování a měření v oblasti meteorologie, hydrologie a fenologie.

EU – peníze školám – Tvorba učebních materiálů pro moderní výuku

 • OPVK CZ.1.07/1.5.00/34.0442 (projekt úspěšně ukončen)
 • rozpočet: 1 177 930 Kč

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Lepší připravenost na trh práce bude podpořena zintenzivněním spolupráce se zaměstnavateli. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků s SVP a žáků mimořádně nadaných. Zlepšení klimatu ve školách a podpora rovného přístupu ke vzdělávání budou v projektu podpořeny zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga a/nebo absolvováním speciálních programů pro pracovníky školy.

Klíčové aktivity:

 • II/2 – Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách
 • III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.
 • IV/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol

Vytvořené materiály naleznete pod odkazem Student/Učební materiály.

Ekocentrum Stepník

ESF, 2006

„Ústecký kraj- kraj přírody i člověka“

Projekt podpořený z prostředků Evropského sociálního fondu a Ministerstva životního prostředí. Projekt byl praktickým naplněním koncepce EVVO environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty) v Ústeckém kraji.

Na realizaci se podílelo šest partnerů – ČSOP Tilia Krásná Lípa, Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER-Brontosaurus Krkonoše, Podkrušnohorský zoopark v Chomutově, Fakulta životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem a Střední škola EDUCHEM, a.s., v Meziboří. Jedním hlavních cílů projektu bylo zvýšení environmentálního povědomí veřejnosti a zavádění principů MA 21 v kraji. Prostředkem k naplnění projektu je úplná a z větší části profesionalizovaná síť environmentálních informačních a poradenských center.

Vytvořené stránky s více informacemi.

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz