Gymnázium Kadaň » ŠKOLNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD

Níže naleznete zjednodušený přepis nejdůležitějších částí školního řádu doplnění o části týkající se předpisů platných ve školství. Celý školní řád naleznete v sekci Dokumenty školy.

Školní řád upravuje:

 • podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole, dále vymezuje pravidla vzájemných vztahů žáků s pracovníky školy;
 • provoz a vnitřní režim školy;
 • podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy;
 • podmínky zacházení s majetkem školy;
 • pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

Práva a povinnosti žáků školy a jejich zákonných zástupců

Žáci mají právo:

 • na vzdělání a přístup k informacím o průběhu a výsledcích svého vzdělávání a informacím, které podporují jeho rozvoj;
 • získávat informace a vzdělávat se prostřednictvím výuky a využíváním zařízení školy;
 • volit a být volen jako zástupce žáků do Školské rady a jako zástupce třídy do Studentské rady;
 • na poradenskou pomoc školy;
 • účastnit se všech akcí pořádaných školou a může se souhlasem školy akce sám organizovat.

Žáci mají povinnost:

 • řádně a pravidelně docházet do školy a řádně a podle svého nejlepšího svědomí se vzdělávat;
 • dodržovat školní řád a další vnitřní předpisy školy a v zájmu ochrany vlastního zdraví a zdraví ostatních osob jsou povinni dodržovat veškeré zásady bezpečnosti.

Zákonní zástupci žáka mají právo:

 • na přístup k informacím o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka a dalším informacím;
 • na vyjádření názoru týkajícího se provozu školy, obsahu a formy a vzdělávání;
 • na poradenskou pomoc školy;

Zákonní zástupci žáka mají povinnost:

 • zajistit žákovu řádnou a pravidelnou docházku do školy;
 • na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka;
 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nezletilého žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání;
 • doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od konce jeho nepřítomnosti, dobu a důvod nepřítomnosti uvede zákonný zástupce v omluvném listu;
 • v případech předem známé absence žáka delší než 3 dny podat řediteli školy nejméně 7 dní předem písemnou žádost o uvolnění žáka z vyučování;
 • oznamovat škole údaje související se školní matrikou školy a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích;
 • úzce spolupracovat se školou při řešení sociálně patologických jevů, projevů diskriminace, nepřátelství nebo násilím;
 • řídit se školním řádem a respektovat další vnitřní předpisy školy

Zaměstnanci školy mají povinnost:

 • dodržovat školní řád a další vnitřní předpisy školy;
 • dodržovat a respektovat žákova práva;
 • poskytnout žákovi pomoc a ochranu v případě, že jsou o to žákem požádáni, v ostatních případech postupují podle svého nejlepšího vědomí a svědomí;
 • poskytnout základní poradenskou pomoc.

Pravidla vzájemných vztahů

 • všichni se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností;
 • všichni dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace;
 • všichni se vyvarují zvláště hrubých slovních a úmyslných fyzických útoků a jsou považovány za závažné porušení školního řádu a vedení školy z takového jednání vyvodí důsledky v souladu s pracovně právními předpisy a ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona (§ 31 odst. 3).

Provoz a vnitřní režim školy

 • škola se otevírá v 7:00 a uzavírá v 17:00;
 • výuka začíná v 8:00 mimo výuky tělesné výchovy pro necvičící, která začíná v 7:10;
 • velká dopolední přestávka (9:40 – 10:00) slouží k občerstvení;
 • polední přestávka (volná hodina před odpolední vyučováním) slouží k obědu a žáci mohou opustit areál školy;
 • při příchodu do školy se žáci převlékají a přezouvají.

Chování žáků ve škole a při akcích organizovaných školou

 • vstup do odborných učeben, sportovních zařízení a ostatních zařízení pro zájmovou činnost je povolen jen v doprovodu pedagogů nebo způsobe dohodnutým s učitelem a povinností všech je dodržování vnitřních řádů těchto prostor;
 • opuštění školní budovy nebo jiných prostor, kde probíhá vyučování, je v době vyučování bez souhlasu učitele nepřípustné;
 • při školních akcích konaných mimo školní budovu se žáci řídí pokyny učitele a bez jeho souhlasu nesmějí opustit skupinu;
 • používání mobilních telefonů během vyučování není dovoleno;
 • užívání nebo přechovávání omamných a psychotropních látek, alkoholických nápojů a tabákových výrobků je přísně zakázáno;
 • přechovávání věcí a látek nebezpečných pro zdraví a život lidí (zbraně, výbušniny, chemikálie apod.) je zakázáno;
 • hrubé chování, šikana, zesměšňování je zakázáno;
 • žáci jsou povinni chránit svůj majetek, majetek ostatních i majetek školy před poškozením;
 • každé poranění, nevolnost nebo jiné zdravotní potíže je nezbytné neprodleně oznámit učiteli.

Pravidla a zásady pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů

 • žáci jsou průběžně klasifikovány během školního roku;
 • každé čtvrtletí žák obdrží hodnocení z jednotlivých předmětů, v 1. pololetí výpis vysvědčení a na konci roku vysvědčení za obě pololetí;
 • pro potřeby klasifikace se vyučovací předměty rozdělují do dvou skupin:
  • předměty s převahou teoretického zaměření;
  • předměty s převahou výchovného zaměření.
 • Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se zejména hodnotí:
  a) ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů a schopnost vyjádřit je
  b) kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované činnosti
  c) schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu, hodnocení a analýze jevů a zákonitostí
  d) schopnost využívat a zobecňovat zkušenosti a poznatky získané při praktických činnostech
  e) logika, samostatnost a tvořivost myšlení
  f) přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu
  g) kvalita výsledků činnosti
  h) osvojení účinných metod samostatného studia a samostatných činností – referáty, seminární práce, apod.
  i) schopnost využívat a uplatňovat osvojené poznatky při skupinové práci
 • Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření (Tělesná výchova, Výtvarná výchova, Hudební výchova, Občanská výchova, Svět práce) se zejména hodnotí:
  a) stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu;
  b) osvojení potřebných vědomostí, dovedností, činností a jejich tvořivá aplikace;
  c) poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti;
  d) kvalita projevu;
  e) vztah žáka k činnostem a zájem o ně;
  f) v tělesné výchově, s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu a stupni tělesného vývoje žáka, všeobecná tělesná zdatnost, výkonnost.
 • Učitel je povinen vést evidenci o každé klasifikaci žáka. Při dílčí klasifikaci lze používat i bodování, které se pak převádí na známky.

výchovná opatření

 • výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření a jsou sdělována před ostatními žáky a zaslána písemně zákonným zástupcům;
 • podle závažnosti provinění mohou být žákům uložena některá z těchto kázeňských opatřeních:
  a) napomenutí třídního učitele
  b) důtka třídního učitele
  c) důtka ředitele školy
  d) podmíněné vyloučení žáka ze studia
  e) vyloučení žáka ze studia

závěrečná ustanovení

 • Školní řád schvaluje Školská rada.
 • Změny lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost. Všechny závažné změny ve školním řádu podléhají schválení Školské rady.
 • Školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni žáci školy a informováni o jeho vydání a obsahu zákonní zástupci nezletilých žáků.

V Kadani Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D. / ředitel školy