Gymnázium Kadaň » Studium

Studium

Chcete mít co nejlepší podmínky pro vstup na vysokou školu? Pojďte k nám. Nabízíme Vám studium v moderně pojatých studijních oborech ve čtyřletém a osmiletém oboru gymnázia. V dnešní době je velmi důležité vystudovat kvalitní střední školu, která Vám umožní následné úspěšné studium na libovolných oborech vysokých škol.

Mnozí z Vás ještě nejsou rozhodnuti, jak směřovat svoji budoucnost. Výběr studia na gymnáziu Vám nabídne další roky k rozhodnutí, kdy můžete utvářet a specializovat své zájmy k výslednému rozhodnutí o studiu na VŠ.

Proč jít na Gymnázium v Kadani?

Každý z Vás rodičů chce pro své dítě tu nejlepší budoucnost. V této době stojíte před závažným rozhodnutím, pro jakou školu se rozhodnete. Získáváte velké množství informací od škol, kolegů, přátel a sdělovacích prostředků. Tyto informace jsou často protichůdné, část sdělovacích prostředků uvádí, že nejlepší budoucnost je v učebním oboru, jiná část tvrdí, že nejdůležitější je vystudovat odborné zaměření, které bude vhodné do praxe. Protože jsem také rodič, pokusím se Vám pomoci se rozhodnout a použiji pro to veřejně dostupná statistická data.

Důvod 1 - struktura nezaměstnanosti absolventů (zdroj: ČSÚ a Eduin)

Na základě celostátních statistických šetření je prokázáno, že absolventi gymnázií mají dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti ze všech oborů škol (včetně odborných středních škol).

Obr1_Nezamestanost_absolventi_2009_2013

Důvod 2 – Absolventi z gymnázií se nejlépe uplatňují při studiu na vysokých školách (Sociologický ústav Akademie věd)

Na vysokých školách v  naprosté většině oborů studují převážně absolventi gymnázií. Údaje z vysokých škol uvádí, že procentní zastoupení absolventů gymnázií je:

 • matematicko-fyzikální  80 %
 • technické + přírodovědné + zemědělské 60 %
 • lékařské 82 %
 • humanitní 79,8 %
 • ekonomické 50,9 %
 • společenské 74,4 %
 • právo 92 %
 • učitelství 66,5 %

Tzn. že i přes podstatně vyšší počet absolventů středních odborných škol, jsou absolventi gymnázií úspěšnější v příjetí a studiu na vysokých školách.

Důvod 3 - Dnešní život nabízí mnoho výzev a změn. Naše děti po škole vstoupí do prostředí celoživotního učení, kdy se budou muset vyrovnávat s množstvím různorodých problémů. Gymnázium je připraví i přes své všeobecné zaměření do života nejlépe. Tento fakt potvrzuje i nízká míra nezaměstnanosti absolventů gymnázií.

Důvod 4 - nabízíme Vám léty ověřené výsledky. Zeptejte se svého lékaře, učitele, právníka nebo vědce jakou střední školu vystudoval. Většina Vám s vysokou pravděpodobností odpoví gymnázium. Pokud se budete ptát v Kadani nebo v přilehlých městech a obcích (Klášterec nad Ohří, Vejprty, Perštejn atd.), tak dostanete často odpověď - Gymnázium v Kadani.

Důvod 5 - Excelence středních škol a výsledky u maturit: naše škola měla v roce 2013/2014 jedny z nejlepších výsledků v přepočtu na počet studentů (můžete si ověřit na stránkách věnujících se Excelenci středních škol: Gymnázium Kadaň. Při porovnávání s ostatními školami je nutné zohlednit celkový počet studentů.
Naše škola byla za rok 2013/2014 vyhlášena nejlepší školou v regionu a 4. nejlepším gymnáziem v Ústeckém kraji,

Důvod 7 - po druhém ročníku umožňujeme studentům se specializovat v přírodovědném nebo humanitním směru.

Důvod 8 – spolupracujeme na vzdělávání s vysokými školami. Naši studenti mají  již v průběhu studia možnost se v  rámci specializačních přednášek seznámit s nároky a obsahem studia různých oborů vysokých škol.

Důvod 9 – nabízíme zdarma množství aktivit pod vedením aprobovaných učitelů nebo např. našich absolventů, v tomto roce se jedná o 7 kroužků (český jazyk, francouzský jazyk, matematika, programování, ruský jazyk, Středoškolská odborná činnost, výtvarná výchova, Tajemství chemie, Čtení egyptských hieroglyfů, Dějiny umění, Sportovní kroužek – Florbal, Sportovní kroužek – Futsal.

Důvod 10 - pokud se zeptáte co jsem vystudoval já nebo řada mých kolegů, tak Vám odpovím, že Gymnázium v Kadani.

Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D. / ředitel Gymnázia v Kadani

Jako další důvod mohou sloužit ukázky z požadavků na obory vysokých škol:

 • lékařské obory (chemie, biologie, …)
 • právnické obory (základy společenských věd, logika (matematika), …)
 • technické obory (matematika, fyzika, programování, …)
 • umělecké obory (hudební a výtvarná výchova, základy společenských věd, …)
 • filozofické obory (jazyky, dějepis, základy společenských věd, …)
 • učitelství (všeobecně vzdělávací předměty, …)
 • sportovně zaměřené obory (biologie, výkonnostní testy, …)

Kadaňské gymnázium patří k nejstarším středním školám Ústeckého kraje a celého českého severozápadu. Hrdě navazuje na bohatou tradici městské latinské školy v Kadani, která již ve středověku byla předním školským ústavem, vyhledávaným studenty z Čech i okolních zemí. Zároveň se hlásí k odkazu humanistické akademie, vedené na hradě Hasištejně u Kadaně vzdělaným aristokratem Bohuslavem Hasištejnským z Lobkowicz (†1510). Je také nástupcem gymnázia v Doupově, zřízeného již roku 1767, neboť u zrodu gymnaziálního ústavu v Kadani stáli právě doupovští piaristé. Od svého založení v roce 1803 představovalo kadaňské gymnázium (Gymnasium Caadanense) klíčovou vzdělávací a kulturní instituci rozsáhlé oblasti Kadaňska, kterou navštěvovali studenti nejen z Kadaně, ale též z Vejprt, Přísečnice, Kovářské, Perštejna, Klášterce, Radonic, Vilémova, Mašťova či Doupova. Gymnázium významně přispívalo k vytváření kadaňských městských a regionálních elit, zdejší absolventi mířili na důležité středoevropské univerzity v Praze, Vídni, Innsbrucku, Mnichově, Lipsku a Berlíně.

Za dvě století existence kadaňského gymnázia, nejprve německého a později českého, se v jeho pedagogickém sboru i mezi studenty objevila řada vědecky erudovaných a mravně obdivuhodných osobností, Čechů, Němců a Židů, jejichž význam dalece přesáhl hranice českých zemí a střední Evropy.

Gymnázium v Kadani prosazuje ve výuce moderní a progresivní metody. Společným cílem celého pedagogického sboru je kvalitní příprava pro studium na libovolné české či zahraniční vysoké škole. S našimi absolventy se můžete setkat ve vědeckých ústavech, vrcholných manažerských pozicích, naši lékaři pomáhají nemocným po celé ČR a mnoho našich absolventů dál působí jako učitelé na vysokých, středních a základních školách apod.

Studium

Zájemcům o studium na kadaňském gymnáziu nabízíme studium v osmiletém oboru (pro žáky z 5. tříd ZŠ) a studium ve čtyřletém oboru (pro žáky z 9. tříd ZŠ). Studenti mají možnost předmětové profilace formou volitelných předmětů po 2. (6.) ročníku. Kromě vzdělání vychováváme naše studenty k úctě k lidem, k touze po vědění, k touze po poznání.

Naši studenti se zapojují do projektů ekologických, společenskovědních, rozvíjejí své komunikační dovednosti rámci výměnných pobytů (např. SRN, Norsko) a aktivní účastí ve vzdělávacích zahraničních zájezdech.

Systematicky pečujeme o talentované žáky. Pod vedením pedagogů se studenti účastní různých typů soutěží a olympiád, v nichž dosahují již tradičně vynikajících výsledků v místních, regionálních i celostátních kolech. Vyučující jednotlivých předmětů se věnují i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro všechny zaměstnance školy je v provozu občerstvení, stravování je zajištěno na Domově mládeže v Kadani, kde mohou být studenti také ubytováni.

Podmínky ke studiu se stále zlepšují. Studenti se učí a pracují v kvalitně vybavených odborných učebnách a laboratořích, kde prakticky využívají moderní multimediální techniku, také mají možnost sportovního vyžití (dvě tělocvičny, posilovna) a rozvoje estetického cítění (pěvecký sbor, hudební skupina). Součástí výuky jsou i exkurze, které studentům umožňují poznávat přírodu, vědu, divadlo a provozovat sportovní aktivity. Po vyučování jsou pro zájemce otevřeny kroužky sportovní, umělecké, dovednostní apod.

Profil absolventa

Naše gymnázium připravuje absolventy a absolventky, tak že.

 • jsou plně připraveni na studium libovolné české i zahraniční vysoké školy;
 • samostatně se vzdělávají a chápou společenský a osobní význam svého dalšího vzdělávání;
 • stanovují si životní cíle na základě analýzy svých vlastních možností a schopností;
 • vyjadřují se výstižně, souvisle, kultivovaně v nejrůznějších praktických životních situacích;
 • používá moderní informační technologie a aktivně ovládají nejméně jeden cizí jazyk;
 • jsou tolerantní k názoru druhých, k jiným lidem a kulturám;
 • podílí se na ochraně životního prostředí i kulturních a společenských hodnot.

Jen studium na gymnáziu Vám umožní komplexní přípravu ve všech výše uvedených předmětech, které jsou nezbytné pro přijetí na daný typ oboru vysoké školy.

Těšíme se na Vás.